Somia Al-Mousawi
( اِلـهي وَرَبّي مَنْ لي غَيْرُكَ خدایا من تو را دارم )